Học ngôn ngữ || 5 phương pháp, 5 mẹo và 3 cạm bẫy

 

5 phương pháp học ngôn ngữ

Học tất cả các loại ngôn ngữ dựa trên các phương pháp khác
nhau. Và chúng ta phải dựa trên những phương pháp khỏi đầu khác nhau.

1. Các kiểu học

Một giả định ban đầu là tất cả mọi người học tốt theo những cách
khác nhau. Tùy thuộc vào việc bạn cảm nhận học qua các loại hình tiếp nhận
khác nhau như: giao tiếp, đọc sách hay tiếp nhận bài giảng..., vì vậy bạn nên

Không có nhận xét nào:
Write comments