THUỘC NGỮ TRONG TIẾNG ĐỨC - ATTRIBUT

 


THUỘC NGỮ-ATTRIBUT  

ATTRIBUT


Câu hỏi:
Welch_? cái nào? (có sự lựa chọn một trong nhiều cái)
Was für ein_? loại nào? (hỏi về phẩm chất hay chất lượng)
Thuộc ngữ dùng bổ xung cho một danh từ

Thuộc ngữ và danh từ là một đơn vị không
bao giờ được tách rời ra khi đổi vị trí
1.
ADJEKTIVATTRIBUT: tính từ, số từ, phân từ làm thuộc ngữ bên

Không có nhận xét nào:
Write comments